Otváracie hodiny
 • Pondelok:    7:00-18:00
 • Utorok:        7:00-18:00
 • Streda:         7:00-18:00
 • Štvrtok:        7:00-18:00
 • Piatok:        7:00-18:00

 • Otvorené!

Objednať sa ONLINE
Kontakt
 • 041/422 000 5
 • info@stkknm.sk

KONTAKT>>>

NOVINKY>>>

Ponuka emisných kontrolSTK Kysucké Nové Mesto vykonáva vo svojej prevádzke nasledovné druhy emisných kontrol (pre všetky kategórie vozidiel):
 • emisnú kontrolu pravidelnú
 • emisnú kontrolu zvláštnu
 • emisnú kontrolu administratívnu
pre vozidlá:
 • so zážihovým motorom (palivo benzín) bez katalyzátora (BEZKAT, NKAT)
 • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom (RKAT)
 • so zážihovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) s riadeným katalyzátorom RKAT vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
 • so vznetovým (dieselovým) motorom bez katalyzátora, s katalyzátorom
Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725/2004 Z. z. a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona (predmetné vyhlášky) a podľa metodík vydaných MDPT SR.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlá kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).