Otváracie hodiny
 • Pondelok:    7:00-18:00
 • Utorok:        7:00-18:00
 • Streda:         7:00-18:00
 • Štvrtok:        7:00-18:00
 • Piatok:        7:00-18:00

 • Otvorené!

Objednať sa ONLINE
Kontakt
 • 041/422 000 5
 • info@stkknm.sk

KONTAKT>>>

NOVINKY>>>

Doklady potrebné ku kontrole originality vozidla

Potrebné doklady - vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:
 • doklad totožnosti vodiča (občiansky preukaz, alebo pas)
 • osvedčenie o evidencii (OE časť I a OE časť II) alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný útvarom Policajného zboru
 • doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla
 • doklad o vykonaní prestavby vozidla; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná prestavba, ktorá je hromadne schválená
 • rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla
Potrebné doklady - individuálne dovezené vozidlo podliehajúce prihláseniu do evidencie:
 • doklad totožnosti vodiča (občiansky preukaz, alebo pas)
 • doklad o nadobudnutí vozidla
 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie
Potrebné doklady - vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie:
 • doklad totožnosti vodiča (občiansky preukaz, alebo pas)
 • technické osvedčenie vozidla